တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း ေျပာလို႔ရလို႔ ေျပာေနၾကတာ ၊ တစ္ခုခုထလုပ္လိုက္မွ ၿငိမ္သြားတာလို႔ ေျပာလာတဲ့ ဦးေအးၾကဴေလး


COVID ကာလအတြင္း အစညး္အရံုးက လွဴဒါးန္ေပးတာ ၅ ႀကိမ္ရွိၿပီ၊ ။ တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း ေျပာလို႔ရလို႔ ေျပာေနၾကတာ ၊ တစ္ခုခုထလုပ္လိုက္မွ ၿငိမ္သြားတာ။ ေျပာေနၾကတာ အစည္းအရံုးက ဘာမွမကူညီဘူးတဲ့ ရီစရာႀကီၤး လို႔ ေျပာလာတဲ့ ဦးေအးၾကဴေလး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *