လက္ရွိေရာဂါကူးဆက္ႏႈန္း ျမင့္လာတဲ့အေပၚ ေၾကာက္ေနၿပီလုိ႔ ေျပာလာတဲ့ သရုပ္ေဆာင္ မင္းျမတ္စုိးစံ


ေရာဂါပထမလႈိင္းမွာ စီးပြားေရးေတာ္ေတာ္ ထိခုိက္ခဲ့လုိ႔ လက္ရွိေရာဂါကူးဆက္ႏႈန္း ျမင့္လာတဲ့အေပၚ ေၾကာက္ေနၿပီလုိ႔ ေျပာလာတဲ့ သရုပ္ေဆာင္ မင္းျမတ္စုိးစံ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *